Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> KulJ vừa qua giai đoạn gà số từ [25]
207
Đến từ: Sài Gòn