Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Quang Linh cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: Hải Dương