Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Kn12d cục gạch số từ [2]
10
Đến từ: Hà nội