Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> zang cục gạch số từ [1]
10
Đến từ: hanoi