Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Việt Nam cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: Việt Nam