Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> kieunu_82 vừa qua giai đoạn gà số từ [18]
279
Đến từ: Miền Nam