Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> HELLO WORD cục gạch số từ [4]
25
Đến từ: Da Nang