Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> béo cục gạch số từ [3]
51
Đến từ: nhà