Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> nTa cục gạch số từ [4]
25
Đến từ: NS Family