Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> satanxgod cục gạch số từ [4]
153
Đến từ: Hà Nội