Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> songtunu gà đi bộ số từ [8]
54
Đến từ: somewhere in Vietnam