Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> vitcon cục gạch số từ [5]
33
Đến từ: Voz, FCVN