Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> satanxgod gà đi bộ số từ [11]
153
Đến từ: Hà Nội