Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Sat That giỡn hả bưởi số từ [32]
224
Đến từ: Hanoi