Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Belly Super T gà đi bộ số từ [9]
65
Đến từ: Đâu?