what the fuck?
{ăn bay}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cướp giật trên đường

bọn nghiệm phàn lớn là dân ăn bay cả

đăng bởi đến từ hn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn bay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com