wtf
{Đểu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ ai đó không trung thực, lừa lọc.

A. Thằng ấy nó cắm xe tao rồi
B. Thằng đểu ấy mà mày cũng cho mượn.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đểu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com