bắn súng
{đồ chơi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

mã tấu, kiếm, dao, súng, ống nước, nói chung những thứ gì có thể đánh nhau được

Thằng lìn, đủ đồ chơi chưa mà đòi đi dập người ta?!?!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đồ chơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com