cùi bắp
{điều}
1

kí nì thì chỉ có dân Hùng Vương PK mới pít, thằng cha Sanlee tổ trưởng tổ Lý chuyên môn xài, chẳng qua để tránh chữ "đù"

Điều

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "điều"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com