vét máng
{ếch chăn ve}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

tán tỉnh (có tính chất lừa dối)

lại "ếch chăn ve" được em nào thế?

đăng bởi qu2ngios đến từ xó chợ (November 19, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ếch chăn ve"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau