nắng cực

Từ '����ng' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ '����ng':
Nếu bạn biết nghĩa từ này, xin bạn đóng góp cho từ điển Tiếng Lóng ngày càng nhiều từ mới.