giang hồ

Từ '2k' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ '2k':
1
K

- Chữ K trong bảng chữ cái VN
- còn dc thay thế cho 3 chữ số 0 ( viết tắt )

K

- Cho tao mượn 10k coai (10.000)

tags 1k 2k 3k 4k 5k
đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "2k"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau