potay.com
{5 vuông}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

mách lẻo, xì đểu thằng khác

À thằng kia post sex tao đi 5 vuông

đăng bởi freewill đến từ hanoi (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "5 vuông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • 5 vuông
  • 5x