ruồi
{6x}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thế hệ sinh từ năm 1960 đến 1969

2 dì của mình, ví dụ cho thế hệ 6x nhé

chú tao thuộc hàng 6x

đăng bởi Hạnh đến từ Q6 - HCM (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "6x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau