less
{825}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ này dựa theo các ký tự của các phím điện thoại thông thường.
8 = V
2 = C
5 = L
=> 825 = VCL (Vãi Cả L)

2 anh em nhà nọ đi đường nhìn thấy vụ tai nạn.
thằng anh rủ quay lại xem, thằng em bảo anh hóng hớt 825.

tags 326 CCCC COCC
đăng bởi accost đến từ Hà Nội (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "825"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau