chới với
{Bà la sát}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ một người đáng sợ, độc ác, thâm hiểm

Đừng động vào nó, Bà la sát đấy

đăng bởi nnl đến từ nghe An (March 14, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bà la sát"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com