{Cái miệng Mao chủ tịch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ xem từ \"CÁI MIỆNG CỦA MAO CHỦ TỊCH\"

Tham khảo từ \"CÁI MIỆNG CỦA MAO CHỦ TỊCH\"

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Cái miệng Mao chủ tịch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com