hàng hiếm
{Công cốc}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Mất trắng, mất hết

Thế là công cốc cái công rửa xe

Thế là công cốc bao nhiêu năm cày cấy

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Công cốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com