wc
{CDSHT}
1

Từ này dùng đôi khi bạn có thể bị phù mỏ vì nếu gặp đối tượng là dân lướt facebook nhiều nhưng lại vô hại hay vô nghĩa vs nhữg đối tượng chưa từng tiếp xúc
CDSHT là Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng :v

mày CDSHT cmnr...=='

đăng bởi Thần Biến Thái đến từ TP.HCM (January 19, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "CDSHT"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com