cương
{Chân trong chân ngoài}
1

Chỉ một người làm ở chỗ này để lấy cơ sở làm ở chỗ khác. Từ này thông thường chỉ một người làm trong cơ quan nhà nước để lấy quan hệ và quyền để làm những việc riêng ở một cơ sở khác ngoài nhà nước (có thể lấy tên người khác để lập một công ty riêng)...

Cha đấy là chánh văn phòng tỉnh ủy đấy, nhung chân trong chân ngoài mấy chỗ.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chân trong chân ngoài"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com