hàng độc
{Dại gái}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cứ thấy gái là ngẩn tò te, hắn nói chi cũng làm, hắn sai chi cũng mần :D

Cái đồ dại gái, cho mi chết

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Dại gái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com