vịnh
{Deet Song Hui}
1

địt xong hửi (ngửi)

Deet Song Hui nha pakon

Mày đánh rắm một lần nữa là tao cho mày thành chú Deet Song Hui đấy con nhá!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Deet Song Hui"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com