wuôn cúp
{KS}
1

Là từ tiếng Anh viết tắt của từ Kill Steal, hay được dùng trong game mang ý nghĩa bạn đang làm việc gì đó thì có ai đó tranh dành công việc đó của bạn, hiện nay từ này đôi lúc còn được dùng trong cuộc sống khi một ai đó tranh dành cái gì mà bạn đang làm.

VD1: (Trong game online hiện nay)
A nói với B: "Tao đang săn con boss thì thằng C chạy ra KS của tao!"

VD2: (Trong cuộc sống)
A nói với B: "Thằng C nó vừa KS con hàng của tao" (con hàng ở đây mang ý nghĩa bạn gái)

tags KS Ks ka ét
đăng bởi Hoàng Minh Phong đến từ tuyphong2102 (July 19, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KS"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com