kiếm chút cháo
{Lăn lộn( không xấu)}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

(Phải viết thế để phân biệt với các nghĩa khác của từ lăn lộn)
Xoay sở

Mọi việc ập đến với tôi như những bài kiểm tra giờ cô Thuỷ, rối quá, tôi biết lăn lộn sao đây?

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lăn lộn( không xấu)"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com