Chưa đủ trình
{Máu liều}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Liều mạng, liều lĩnh

Mày thiếu máu liều nên thua.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Máu liều"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com