kinh cậu mười lăm phút
{Minh râu}
1

Một cách gọi khác về Bác. Không dùng trong ngữ cảnh trang trọng.

Nhà Minh râu --> Lăng Bác,...

đăng bởi messi đến từ Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Minh râu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com