ếch pha cóc
{Ngoại hạng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Không thể xếp hạng được nữa, quá xuất sắc, quá đặc sắc rồi.

Con này ngon không
Ngoại hạng rồi, khỏi nói.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ngoại hạng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com