chạy
{Nhà đá}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nhà tù

Dạo này thằng T đi đâu
Vào nhà đá rồi

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Nhà đá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com