xám hồn
{Phên}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Có nghĩa như nghết, phân, lồn lông nghết

Khi thấy một ai đó và nói một câu chào hỏi, mắng nhiếc thì sau câu đó thêm chữ phên vào để rửi.

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 17, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Phên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com