đứt
{Quá Hay}
1

Hay tuyệt đỉnh

- đi nhậu không, tao mời ?
- oah Quá Hay ! ^.^

đăng bởi Bưởi đến từ Hà Nội (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
<a href='http://www.quahay.com'>http://www.quahay.com</a>
đăng bởi Bưởi
Hình Minh Họa Cho Từ "Quá Hay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com