Solo
{Tài nguyên}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ cở sở dữ liệu mạng.

Nếu biết khai thác, tài nguyên mạng cực nhiều và hữu ích

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tài nguyên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com