b
{Tranh vé vớt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi đường chính không qua phải đi bằng đường cữa sau.

A. Nó thi đậu không
B. Không, phải cho nó tranh vé vớt

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tranh vé vớt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com