đục tường
{a cay lũng cú}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

cay cú (a CAY, lũng CÚ - chôm từ tên 2 địa danh thuộc miền bắc nước ta)

Nó hớt tay trên của tao làm tao a cay lũng cú quá

tags cay tức
đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a cay lũng cú"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau