Đỉnh
{a lý}
1

Gọi tên chung cho những thằng nào không phải Tàu mà cứ tự nhận nó là Tàu (lao). ra ngoài đường ai mà có chào tiếng Tàu, đừng quay lại mắc công mình tàu lao thì có

Khương: Ni háo mà
Danh: Mà má cái mả mẹ mày đồ khùng

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a lý"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com