péo
{bác đưa đường chỉ lối}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc dùng tiền để làm mọi việc dễ dàng hơn.

Nhờ có bác đưa đường chỉ lối mà hoạn lộ hanh thông.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bác đưa đường chỉ lối"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com