bóng lộn
{bốn lầu}
1

nói lái lại
bấu lol keke

nhà ông già mày bốn lầu phải hem?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bốn lầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com