kinh cậu mười lăm phút
{ba con sâu}
1

- Cách nói lái của /bao cao su/.

Hãy dùng "ba con sâu" để bảo vệ chính bạn và những người thân!

đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba con sâu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com