tới
{biết chết liền}
Nguồn gốc thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không có khái niệm, không có thông tin hay không biết về cái gì đó

Nói thiệt nha! cái dzụ đó nó như thế nào thì tao biết chết liền

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "biết chết liền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com