đầu buồi

Từ 'cướp giật' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'cướp giật':
1
ăn bay

cướp giật trên đường

bọn nghiệm phàn lớn là dân ăn bay cả

đăng bởi đến từ hn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cướp giật"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com