cây đinh
{cam sành}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tính từ là chua

mày giống cam sành wá cưng, chua lét hèn

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cam sành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com